Pomorskie eZdrowie

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku jest uczestnikiem Projektu „Pomorskie e-zdrowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Priorytet 7, „Zdrowie”, działanie 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne”.

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie” jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie” będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” przewiduje rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 14 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie internetowej: 

www.ezdrowie.pomorskie.eu

 

Poprawa jakości udzielanych świadczeń oraz warunków bytowych małoletnich Pacjentów Szpitala

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń oraz warunków bytowych małoletnich Pacjentów Szpitala” w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023” finansowane przez Budżet Państwa.

Celem zadania jest wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz łóżek celem poprawy ciągu komunikacyjnego.

Dofinansowanie: 240 250 zł

Całkowita wartość: 240 250 zł

 

 

 

 

 

Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku został realizatorem projektu pn. Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”,  realizowanego w   ramach   Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa pomorskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin. Wsparciem zostanie objętych 1 500 mieszkańców województwa pomorskiego dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii w obszarze zdrowia psychicznego.

 

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, które ze względu na długotrwałą izolację wywołaną pandemią, zostały pozbawione właściwych warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i

psychicznego oraz wymagają wsparcia w szeroko rozumianym obszarze zdrowia psychicznego.

 

Wkrótce przedstawimy więcej informacji  na temat możliwości otrzymania wsparcia w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 

"Program zdrowotny sfinansowany ze środków Miasta Gdańska"

 

Działania w  ramach "Programu zdrowotnego  sfinansowanego ze środków Miasta Gdańska"

 

 Rozmowy podtrzymujące motywacje do zmiany.                                                                                 

 Konsultacje psychiatryczne.

 Zapobieganie nawrotom picia.

 Psychoterapia indywidualna.

 Wsparcie dla osób współuzależnionych.

 Wsparcie dla osób DDA.

 

 

Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU REALIZUJE PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA, Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ZADANIE INWESTYCYJNE PN.


„WSPARCIE INWESTYCJI DLA ODDZIAŁÓW PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2”.

 

Celem projektu jest:

1. Utworzenie izolatek (4 miejsc) na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym dla pacjentów nieletnich zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i wymagających hospitalizacji psychiatrycznej.

2. Utworzenie całorocznego pawilonu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży. Obiekt będzie składać się z dwóch pomieszczeń do terapii, toalet oraz szatni.

3. Utworzenie szatni z węzłem sanitarnym oraz wyposażeniem dla personelu medycznego Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego. Wyposażenie szatni dla małoletnich pacjentów.

4. Rozbudowa i modernizacja łazienek w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym.

5. Powiększenie magazynu odpadów medycznych.

6. Utworzenie dodatkowej izolatki w Izbie Przyjęć poprzez jej rozbudowę.

7. Utworzenie pracowni komputerowej wraz z jej wyposażeniem w Oddziale Dziecięco - Młodzieżowym.

8. Budowa zewnętrznego placu zabaw oraz siłowni.

9. Zakup systemu przywoławczego

10. Zakup urządzenia do fumigacji

 

 

 

 

 

Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów

 

 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU OTRZYMAŁ GRANT NA WSPIERANIE PRACOWNIKÓW W WALCE Z EPIDEMIĄ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU „POMORSCY MEDYCY - BEZPIECZNI W PRACY, BEZPIECZNI DLA PACJENTÓW" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020_

POMORSCY MEDYCY - BEZPIECZNI W PRACY, BEZPIECZNI DLA PACJENTÓW"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

_Oś Priorytetowa V "Zatrudnienie"_

_Działanie 5.4. "Zdrowie na rynku pracy"_

_Poddziałanie 5.4.2. "Zdrowie na rynku pracy"_

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID - 19.

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.02.2021 R. - 31.12.2021 R.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 22 467 753,00 ZŁ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 24 964 170,00 ZŁ