Obowiązek informacyjny

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku z siedzibą w 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 52 47 500.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyrażono zgodę, macie Państwo prawo wycofać się ze zgody oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową na adres administratora.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny

Cel przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe pacjentów w celu:

 1. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych.
 1. diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej..
 1. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie zdrowia, zarządzanie podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
 1. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego: wystawianie zaświadczeń lekarskich.
 2. a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i pacjentów korzystających z usług medycznych oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można świadczyć usług opieki zdrowotnej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie. Po upływie okresów wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Odbiorcy danych

Dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku;
 2. zespołom podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania lub higienistce szkolnej, osobom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej oraz asystentom i pracownikom socjalnym w podmiotach pomocy społecznej,
 3. osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;
 4. dostawcom usług zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych);
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 6. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Cel przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania konkursowego oraz w celu zawarcia umowy. 

Podstawa przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania może być także zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, jeżeli w złożonej dokumentacji ofertowej będą podane dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe jest niezbędne do udziału w postępowaniu konkursowym oraz do zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób, które nie zakwalifikowały się do zawarcia umowy będą przechowywane do czasu zakończenia obecnego postępowania, po czym zostaną zarchiwizowane w celu zabezpieczenia ewentualnych  późniejszych roszczeń przez okres 4 lat od zakończenia postępowania. Dane osobowe osób, z którymi zawarte będą umowy będą przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie kontaktu pomiędzy Stronami umowy.

Podstawa przetwarzania

Dane osób reprezentujących Strony umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - w zakresie przetwarzania danych osób reprezentujących Stronę w celu wykonania Umowy.

Dane osób wskazanych do kontaktu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem polegającym na umożliwieniu kontaktu między Stronami umowy

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ww. Umowa, została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Źródło danych

Źródłem danych są wzajemnie Strony Umowy, które podały niezbędne dane do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na stanowisko.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w szczególności: ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (kandydaci na pracowników), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zleceniobiorcy). Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych

Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu przez 10 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń.

Odbiorcy danych

Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 9) RODO.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania kopii, prawo do żądania ich uzupełnienia (sprostowania), prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora oraz prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest konieczne do wzięcia udziału w naborze. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązków pracodawcy, w tym między innymi: prowadzenie akt osobowych, zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochrona socjalna.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w szczególności: ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (pracownicy), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zleceniobiorcy). Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.

Dane osobowe zleceniobiorców będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa cywilnoprawna przestała obowiązywać, chyba że inne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie praktyki studenckiej.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się praktyka, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się staż, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

Cel przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 4 lat liczone od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.  

 

Odbiorcy danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie. 

Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie powyżej.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia danych (gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. m.in. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe itd.), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek. 

Podstawa przetwarzania

RODO

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane 3 lata zgodnie z art. 4421 Kodeksu cywilnego.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie w Szpitalu :

 1. bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala oraz osób przebywających na jego terenie;
 2. wspomagania nadzoru medycznego nad pacjentami;
 3. ochrony mienia, przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych;
 4. ograniczenia dostępu do Szpitala i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych;
 5. ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów oraz osób przebywających na terenie Szpitala."

Podstawa przetwarzania

RODO

 Podstawa przetwarzania – „Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej."

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynajmniej jednego miesiąca lecz nie dłużej niż trzech miesięcy od dnia nagrania, chyba że Szpital poweźmie wiadomość, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd, organ publiczny lub Szpital. W takim przypadku termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku powzięcia wiadomości, iż zarejestrowany obraz może być użyty jako dowód w postępowaniu, w szczególności z powodu wypadku, zdarzenia niepożądanego lub poniesienia szkody na życiu, zdrowiu lub mieniu, każdy pracownik obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu niezwłocznie lecz nie później niż miesiąc od zaistnienia zdarzenia Kierownikowi Administracji (tel. 58 52 47 504, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).