Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

  • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  • popularyzacja oraz opracowywanie publikacji oraz programów edukacyjnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
  • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
  • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
  • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
  • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

 

Dorota Marcinkowska
telefon (58) 52-47-592; wew. 592
e-mail d.marcinkowska@rpp.gov.pl

poniedziałek, środa oraz drugi i czwarty piątek w godz. 7:30 - 14:30,
pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca w godz. 7:30 -11:00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Psychiatrii Dorosłych

pierwszy, trzeci i piąty wtorek miesiąca w godz. 7:30 - 14:30

Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

tel: (58) 349-26-64

 

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 7:30 - 14:30

Polanki 117, 80-305 Gdańsk

tel: (58) 552-63-53