Archiwalne oferty pracy

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracownika na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych, na umowę o pracę w
wymiarze pełnego etatu.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe,
 doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 teoretyczna i praktyczna znajomość Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych,
Mile widziana:
 znajomość obsługi Portalu Potencjału NFZ,
 umiejętność tworzenia ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia w postępowaniach
konkursowych na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne.
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych na podstawie wniosków poszczególnych
komórek.
2. Prowadzenie rejestru umów.
3. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie
zamówień publicznych, począwszy od momentu wystąpienia komórki organizacyjnej
z wnioskiem o uruchomienie postępowania do momentu jego zakończenia, czyli zawarcia
umowy.
4. Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej. Udzielanie wyjaśnień formalnych
prowadzonego postępowania.
5. Wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich ewidencja.
6. Udzielanie porad komórkom organizacyjnym szpitala w zakresie udzielania zamówień
publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania.
7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu Zamówień Publicznych.
8. Prowadzenie postępowań wyłączonych z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Prowadzenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie udzielania zamówień
na świadczenia zdrowotne udzielane przez szpital.
10. Przygotowywanie ofert do NFZ w postępowaniu w trybie konkursu ofert na opiekę
psychiatryczną i leczenie uzależnień.
11. Inne obowiązki związane z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 30.06.2022 r.
CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl -
informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok.
15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl


Konkurs unieważniony


Ogłoszenie 
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej przez lekarza specjalistę psychiatrę
w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć, w tym w formie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital 
i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Planowany okres świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej: od dnia 01.10.2020 r., przez okres 36 miesięcy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na świadczenie specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej.

Przewidywana maksymalna liczba godzin do wypracowania w miesiącu – 180 godzin oraz co najmniej 2 dyżury medyczne.

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:
1. Posiadanie dyplomu lekarza;
2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu;
3. Posiadanie dyplomu specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii lub tytułu specjalisty psychiatry;
4. Posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
6. Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 
18.08.2020 r. w siedzibie Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 26 w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl.

Kryteria oceny ofert
- cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.

Złożenie oferty
Oferent może złożyć ofertę w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl, 
lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk 
w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przesłać pocztą
nie później niż do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 1000.
Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na świadczenie usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej – znak sprawy K/Adm 18A/2020”.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 17.08.2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu i załączniki

Unieważnienie konkursu


Konkurs unieważniony


Ogłoszenie 
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Znak sprawy K/Adm. 21/2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym- 20C oraz świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej zapewniającej całodobową opiekę medyczną w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć Szpitala

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Świadczenie usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym oraz świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej zapewniającej całodobową opiekę medyczną w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć Szpitala

Planowany okres świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej – od dnia 01.10.2020 r., lub od dnia wskazanego przez Oferenta, przez 36 miesięcy.

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość zaoferowania przez Przyjmującego zamówienie innego terminu rozpoczęcia umowy.

Przewidywana maksymalna liczba godzin do wypracowania w miesiącu – 180 godzin w oddziałach Szpitala plus minimum 2 dyżury medyczne w oddziałach lub w Izbie Przyjęć Szpitala.

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:
1. Posiadanie dyplomu lekarza;
2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu;
3. Posiadanie dyplomu specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii lub tytułu specjalisty psychiatry;
4. Posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866). Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
6. Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Szpitala w Dziale Zamówień Publicznych, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 26 w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl

Kryteria oceny ofert

- cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.

Złożenie oferty

Oferent może złożyć ofertę w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: 
szpital@wsp-bilikiewicz.pl, lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 1000.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenia usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym 20C – znak sprawy K/Adm. 21/2020”.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 17.08.2020 r.

Załączniki

Unieważnienie konkursu

 Wyniki konkursu (doc. 49 kb)


Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Znak sprawy K/Adm. 17E/2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17, zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: – od dnia zawarcia umowy lub od dnia wskazanego w ofercie przez oferenta 
Planowany termin zakończenia umowy – do 31.05.2022 r.

Liczba godzin do wypracowania w miesiącu – od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

• ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta; 
• kryteriami dodatkowymi takimi jak: doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu ostatnich pięciu lat); ukończenie kursu dokształcającego z pierwszej pomocy (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku.

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

Złożenie oferty

Oferent może złożyć ofertę w postaci elektronicznej: dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk 
w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą

Na kopercie lub w przesyłanym mailu należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie – znak sprawy K/Adm.17E/2020”.

nie później niż do dnia 21 września 2020r., do godz. 1000.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 11.09.2020 r.

Druki do pobrania poniżej:

Załączniki


Konkurs unieważniony


Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Znak sprawy K/Adm. 17D/2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17, zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala. Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: – od dnia zawarcia umowy lub od dnia wskazanego w ofercie przez oferenta 
Planowany termin zakończenia umowy – do 31.05.2022 r.
Liczba godzin do wypracowania w miesiącu – od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

  • ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;
  • kryteriami dodatkowymi takimi jak: doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu ostatnich pięciu lat); ukończenie kursu dokształcającego z pierwszej pomocy (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku.

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

Złożenie oferty

Oferent może złożyć ofertę w postaci elektronicznej: dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pllub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą

Na kopercie lub w przesyłanym mailu należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie – znak sprawy K/Adm.17D/2020”.

nie później niż do dnia 10 września 2020r., do godz. 1000. 
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 03.09.2020 r.

Druki do pobrania poniżej:

Załączniki

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Głównego Księgowego

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896), osoba ubiegająca się o stanowisko musi spełniać poniższe wymogi: Wykształcenie wyższe i 5 – letnie doświadczenie zawodowe w służbach finansowo - księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu księgowości.

Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

1) znajomość ustawy o rachunkowości,

2) znajomość ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4) znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) znajomość ustawy o działalności leczniczej,

6) znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

7) biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów księgowo-płacowych

8) umiejętność interpretowania przepisów,

9) mile widziana znajomość rozliczania projektów unijnych,

10) nieposzlakowana opinia,

11) umiejętność pracy w zespole,

12) dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego

1. Do podstawowych zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:

Czynności księgowe wykonywane w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: prowadzenie - na podstawie dowodów księgowych - ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym:

1) uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi

2) przeprowadzanie oraz dokumentowanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

3) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych

4) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące jednostkę prawo bilansowe

5) wykonywanie analizy finansowej w zakresie wynikającym z funkcji informacyjnej systemu rachunkowości jednostki

6) współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe jednostki

7) nadzoruje prace związane z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej

8) doradza kierownictwu w zakresie wyboru źródeł finansowania i lokowania kapitału oraz optymalizowania przepływów pieniężnych.

Czynności wspomagające zarządzanie polegające na wykorzystaniu w ramach przyjętego w jednostce systemu zarządzania informacji tworzonych zarówno w systemie rachunkowości jednostki jak i uzyskiwanych z innych źródeł:

1) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem strategii jednostki,

2) sporządzanie jej planów operacyjnych i doradztwo w zakresie ich realizacji,

3) controlling prowadzonych operacji gospodarczych i związanych z nimi kosztów,

4) wieloaspektową ocenę dokonań jednostki,

5) projektowanie, wdrażanie i obsługa systemów informacyjnych rachunkowości w jednostce,

6) działania i analizy mające na celu synchronizację działalności operacyjnej ze strategią jednostki, które służą wspomaganiu podejmowania decyzji gospodarczych przez kadrę menedżerską jednostki,

7) prace związane z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej.

Rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne polegające na dokumentowaniu sposobu wypełniania przez jednostkę obowiązków podatkowych i innych obowiązków o charakterze publicznoprawnym.

Rozliczenia te obejmują w szczególności: 

1) gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych i rozliczenia innych tytułów publicznoprawnych,

2) wypełnianie dokumentów związanych z podatkami i innymi tytułami publiczno - prawnymi,

3) wyjaśnianie problemów podatkowych i innych publicznoprawnych.

III. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny, CV.

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3) Kserokopie świadectw pracy.

4) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. - załącznik nr 2

5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne a także zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. - załącznik nr 1

6) Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – załącznik nr 3
Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, w szczególności potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat

2. Miejsce pracy – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 31.07.2020 r. opatrzonej dopiskiem „Stanowisko Głównego Księgowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku” w Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk bud. 17 pok. 15 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00-14.35, środa 7.00-10.00 lub przesyłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu a nie data nadania, oferty złożone po terminie odesłane zostaną do nadawcy. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.Szpital zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi kandydatami.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 52-47-522 w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00-14.35, środa 7.00-10.00.


Załączniki do ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni kierowcę karetki. Zatrudnienie na umowę o pracę na 3 miesięczny okres próbny.
 
Warunki:
1. posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, 2. doświadczenie na podobnym stanowisku, 3. niekaralność, 4. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
 
CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego - rekrutacja (załącznik) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.
 
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522
 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje kandydatów na płatny staż z Urzędu Pracy w Gdańsku na stanowisko sekretarki medycznej.

Przyjmowanie zgłoszeń tylko do 21.08.2020 r.

Warunki:
1. Wykształcenie minimum średnie,
2. Status bezrobotnego,
3. Posiadają zameldowanie na terenie działania GUP, dłuższe niż planowany okres odbywania stażu, tj. nie mniej niż 6 m-cy.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego - rekrutacja (załącznik) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Kontakt:
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 52-47-522 w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00-14.35, środa 7.00-10.00.

Załączniki


Konkurs unieważniony


 

Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17, zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: – od dnia zawarcia umowy lub od dnia wskazanego w ofercie przez oferenta 
Planowany termin zakończenia umowy – do 31.05.2022 r.

Liczba godzin do wypracowania w miesiącu – od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

• ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta; 
• kryteriami dodatkowymi takimi jak: doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu ostatnich pięciu lat); ukończenie kursu dokształcającego z pierwszej pomocy (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku.

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

Złożenie oferty Oferent może złożyć ofertę w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: 
szpital@wsp-bilikiewicz.pl, lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk 
w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą
Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie – znak sprawy K/Adm.17C/2020”. 
nie później niż do dnia 27 sierpnia 2020r., do godz. 1000.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 18.08.2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami


Unieważnienie konkursu

 Wyniki konkursu (doc. 49 kb)


Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Znak sprawy K/Adm. 17E/2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17, zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: – od dnia zawarcia umowy lub od dnia wskazanego w ofercie przez oferenta 
Planowany termin zakończenia umowy – do 31.05.2022 r.

Liczba godzin do wypracowania w miesiącu – od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

• ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta; 
• kryteriami dodatkowymi takimi jak: doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu ostatnich pięciu lat); ukończenie kursu dokształcającego z pierwszej pomocy (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku.

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

Złożenie oferty

Oferent może złożyć ofertę w postaci elektronicznej: dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk 
w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą

Na kopercie lub w przesyłanym mailu należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie – znak sprawy K/Adm.17E/2020”.

nie później niż do dnia 21 września 2020r., do godz. 1000.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 11.09.2020 r.

Druki do pobrania poniżej:

Załączniki

 Wyniki konkursu (doc., 49 kb)


Znak sprawy K/Adm 16B/2020

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala 
Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług całodobowych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć oraz oddziałach Szpitala:
1) Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług : – od dnia zawarcia umowy lub od dnia wskazanego przez Oferenta

Termin zakończenia umowy – do 31.07.2022 r.

Liczba godzin do wypracowania w miesiącu – od 168 do średnio 228 godzin.

Zamawiający przewiduje zawarcie 3 umów.
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta.

Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji pod kątem dyspozycyjności oraz ceny zaoferowanych ofert w przypadku, gdy liczba ofert spełniających wymagane przez Udzielającego Zamówienia kryteria przekroczy planowane zapotrzebowanie Szpitala. Negocjacje będą przeprowadzane tylko z oferentami, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Szpital udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu podmiotom, które odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostaną uznane za najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający zastrzega wybór ograniczonej liczby ofert według potrzeb na dzień ogłoszenia konkursu.

Złożenie oferty

Oferent może złożyć ofertę w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl, lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na usługi ratownicze – znak sprawy K/Adm.16B/2020”.

nie później niż do dnia 18 września 2020r. do godz. 1000.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 8 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.
Data umieszczenia na stronie 10.09.2020 r.

Załączniki

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko referenta działu administracji, od dnia 01.12.2020 r., na umowę 
o pracę.

Wymagania: 
- wykształcenie wyższe,
- obsługa komputera,
- uczciwość, samodzielność, skrupulatność i dokładność.

Charakterystyka pracy:
1. pomoc w bieżącej pracy działu administracji,
2. prowadzenie magazynu druków i archiwum działu administracji,
3. nadzór nad terminowymi i bieżącymi przeglądami sprzętu medycznego,
4. prowadzenie kartotek wydawania odzieży.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
20.11.2020 r.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce Szpital, dokumenty do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15; śr 7.00-10.00)
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

 

 

Unieważnienie


Ogłoszenie 
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
Znak sprawy K/Adm. 21A/2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym 20C oraz świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej zapewniającej całodobową opiekę medyczną w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć Szpitala

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Świadczenie usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym oraz świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej zapewniającej całodobową opiekę medyczną w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć Szpitala.

Planowany okres świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej – od dnia 01.10.2020 r., lub od dnia wskazanego przez Oferenta, przez 36 miesięcy.

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość zaoferowania przez

Przyjmującego zamówienie innego terminu rozpoczęcia umowy.

Przewidywana maksymalna liczba godzin do wypracowania w miesiącu – 180 godzin w oddziałach Szpitala plus minimum 2 dyżury medyczne w oddziałach lub w Izbie Przyjęć Szpitala.

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:
1. Posiadanie dyplomu lekarza;
2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu;
3. Posiadanie dyplomu specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii lub tytułu specjalisty psychiatry;
4. Posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866). Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
6. Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 8 września 2020 r. w siedzibie Szpitala w Dziale Zamówień Publicznych, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 26 w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl

Kryteria oceny ofert
- cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.

Złożenie oferty
Oferent może złożyć ofertę w postaci elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres:

szpital@wsp-bilikiewicz.pl, lub w postaci papierowej w zamkniętej kopercie na adres: 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 
80-282 Gdańsk w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przekazać pocztą nie później niż do dnia 18 września 2020 r. do godz. 1000.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenia usług w zakresie kierowania oddziałem psychiatrycznym 20C – znak sprawy K/Adm. 21A/2020”.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 08.09.2020 r.
Druki do pobrania poniżej.

Załączniki