Wykaz ofert

lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi

Szczegółowe informacje pod linkiem

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko  kucharz – umowa o pracę na miesięczny okres próbny. Zatrudnienie od zaraz.

Wymagania:

 • sprawność fizyczna
 • umiejętność pracy w szybkim tempie
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków: organizowanie i  nadzór nad pracą podległych pracowników

(pomoce kuchenne), odpowiedzialność za wydawanie produktów z magazynu w weekendy pracujące, nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu  kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz  przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych.

 

Praca wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem, również w weekendy. Przysługuje jeden weekend w miesiącu wolny.

 

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanym rozszerzaniem działalności ambulatoryjnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisku pracownik socjalny, który spełnia następujące warunki:

 1. Dyplom pracownika socjalnego – Studium Pracowników Socjalnych lub Dyplom Wyższej Szkoły Zawodowej o specjalności praca socjalna,
 2. doświadczenie w pracy środowiskowej,
 3. doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychiczne

Zakres obowiązków:

 1. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się sprawami socjalno – bytowymi w imieniu pacjentów
 2. Kompletowanie i aktualizowanie dokumentacji pacjentów skierowanych do Domów Pomocy
 3. Podejmowanie interwencji w sytuacjach konfliktowych w środowisku pacjenta
 4. Nawiązanie i utrzymanie kontaktu z rodziną, opiekunami pacjentów
 5. Współpraca z kuratorami i opiekunami sądowymi pacjentów w niezbędnym zakresie
 6. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 7. Przestrzeganie Karty Praw Pacjenta oraz uregulowań prawnych związanych z realizacją Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.1994 z poźn. zm.

 

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia, planowany termin zatrudnienia 01.07.2024 r.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

W związku z planowanym otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  psychologa.

Wymagania obligatoryjne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019.1285).:

1) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub

2) psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, lub

3) psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej (oddział, oddział dzienny, poradnia – w placówkach różnej specjalności udzielających świadczeń zdrowotnych).

 

Rozpatrywane będą oferty wyłącznie osób, które spełniają jeden z powyższych warunków.

Preferowane osoby z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie. Umiejętność wykonywania testów psychologicznych.

Zatrudnienie na umowę zlecenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 24.05.2024 r.

CV wraz listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje (dyplom specjalisty psychologii klinicznej, zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji lub skan książeczki specjalizacyjnej lub skan świadectwa pracy lub umowy potwierdzające 2 letni staż pracy klinicznej) należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 14 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

 

W związku z planowanym rozszerzaniem działalności ambulatoryjnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika który posiada następujące kwalifikacje:

terapeuta środowiskowy - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego.

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia, planowany termin zatrudnienia 01.07.2024 r.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

W związku z planowanym rozszerzaniem działalności ambulatoryjnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisku asystent zdrowienia, który spełnia następujące warunki:

 1. ma doświadczenie własnego kryzysu psychicznego
 2. przebył terapię i wykonała pracę własną, polegającą m.in. na zrozumieniu swoich przeżyć (ich „przepracowaniu”)
 3. ukończył półroczny specjalistyczny kurs
 4. odbył kilkumiesięczne staże w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym (m.in. w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, środowiskowych domach samopomocy, zespołach leczenia środowiskowego, fundacjach oraz stowarzyszeniach)
 5. ma umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia.

Zakres obowiązków:

 1. udzielanie wsparcia pacjentom poprzez:
  • uczestniczenie w spotkaniach z lekarzem,
  • wysłuchanie, rozmowę, dzielenie się osobistym doświadczeniem związanym z chorowaniem i zdrowieniem,
  • dzielenie się praktyczną wiedzą na temat przezwyciężania kryzysu, postawach i działaniach pomocowych w odzyskiwaniu zdrowia,
  • wspieranie i motywowanie pacjenta, ale nie wyręczania go w codziennych obowiązkach,
  • prowadzenie i/lub współprowadzenie grupy wsparcia dla pacjentów i rodzin,
  • psychoedukację.

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia, planowany termin zatrudnienia 01.07.2024 r.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika do pracy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci
i Młodzieży
, który posiada następujące kwalifikacje:

terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub własna działalność gospodarcza.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

W związku z planowanym rozszerzeniem psychiatrycznej opieki
ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof.
Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i
młodzieży. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
CV  należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, na umowę o
pracę, na 3 miesięczny okres próbny.
Wymagania:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun
medyczny,
 doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
zaprasza na praktyki studentów kierunku dietetyka do Działu Żywienia Szpitala.
Nasz Szpital posiada własną kuchnię i zatrudnia dietetyków, którzy służyć będą wiedzą i
doświadczeniem w zakresie żywienia zbiorowego – szpitalnego.

 Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje  pracownika na stanowisko pomoc kuchenna. Praca od ZARAZ.

 

Wymagania:

- sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków: Obieranie i rozdrabnianie warzyw, mycie, sprzątanie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia kuchni, pomoc kucharce przy pobieraniu i transporcie artykułów spożywczych z magazynu, bieżące usuwanie odpadków konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych z pomieszczeń kuchni, wydawanie obiadów w stołówce pracowniczej, przygotowywanie i wydawanie kolacji.

Praca zmianowa wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeden weekend w miesiącu przypada wolny

 

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15; śr 7.00-10.00)

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl