Wykaz ofert

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych, na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych,

Mile widziana:

 • znajomość obsługi Portalu Potencjału NFZ,
 • umiejętność tworzenia ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia w postępowaniach konkursowych na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne.

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych na podstawie wniosków poszczególnych komórek.
 2. Prowadzenie rejestru umów.
 3. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zamówień publicznych, począwszy od momentu wystąpienia komórki organizacyjnej z wnioskiem o uruchomienie postępowania do momentu jego zakończenia, czyli zawarcia umowy.
 4. Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej. Udzielanie wyjaśnień formalnych prowadzonego postępowania.
 5. Wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich ewidencja.
 6. Udzielanie porad komórkom organizacyjnym szpitala w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania.
 7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu Zamówień Publicznych.
 8. Prowadzenie postępowań wyłączonych z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Prowadzenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie udzielania zamówień  na świadczenia zdrowotne  udzielane przez szpital.
 10. Przygotowywanie ofert do NFZ w postępowaniu w trybie konkursu ofert na  opiekę psychiatryczną i   leczenie uzależnień.
 11. Inne obowiązki związane z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 28.01.2022 r.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanym rozszerzeniem psychiatrycznej opieki
ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof.
Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i
młodzieży. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
CV  należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracowników do pracy w Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej:
 specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca
decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze
zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, w dziedzinie
psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
 terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie
kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym
doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, (terapeuta
środowiskowy - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła
szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra
właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii
środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii
środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem
wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje
obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego);
Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt.
CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, na umowę o
pracę, na 3 miesięczny okres próbny.
Wymagania:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun
medyczny,
 doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zaprasza na kierunki kierunku studentów dietetyka do Działu Żywienia Szpitala. 

Nasz szpital posiada własną kuchnię i stosowanie dietetyków, którzy będą mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie odżywiania zbiorowego – szpitalnego.

 

Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  psychologa do pracy w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 21AiB.

Preferowane osoby z certyfikatem psychoterapeuty lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty posiadające zaświadczenie o ukończeniu 2 lat kształcenia wydane przez jednostkę szkoleniową;

Zatrudnienie: od 1 lutego 2022. Posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą będzie dodatkowym atutem.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 21.01.2022 r.

CV wraz listem motywacyjnym oraz ewentualnie dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje psychoterapeuty należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl