Nowym dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku od 1 maja 2020 r. jest ekonomista dr Mariusz Kaszubowski. Został powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego na 6-letnią kadencję, czyli do 30 kwietnia 2026 r.

Kim jest, jakie ma plany wobec szpitala i jakie dostrzega szanse spytaliśmy nowego dyrektora Mariusza Kaszubowskiego.

Kim jest nowy dyrektor?

Mariusz Kaszubowski jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada dwa tytuły magistra – matematyki oraz zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Podmiotami Leczniczymi. Od wielu lat pracuje jako adiunkt na Politechnice Gdańskiej. W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. finansowych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Był również dyrektorem zarządzającym Przychodni Specjalistycznej Medivec w Pruszczu Gdańskim. Jest współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu medycyny klinicznej oraz ochrony zdrowia.

Praca w szpitalu psychiatrycznym to wyzwanie, co skłoniło Pana do podjęcia się tego zadania?

– Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku posiada długą i ciekawą historię. Dla wielu Pomorzan jest symbolem psychiatrii. Pomimo problemów, z jakimi boryka się obecnie, uważam, że posiada ogromny potencjał i możliwości. Poprawa jakości udzielanych świadczeń, warunków pracy personelu czy poszerzenie działalności wychodzącej naprzeciw potrzebom zdrowotnym regionu, stanowić będą ogromne wyzwanie. A ja lubię wyzwania.

Plany na przyszłość

– Przez najbliższe miesiące chciałbym szczegółowo zapoznać się z organizacją pracy szpitala. W funkcjonowaniu szpitala dopatruję się wielu analogii do żywego organizmu, w którym współpracuje wiele komórek i organów. Dlatego też w zarządzaniu wyznaję lekarską zasadę „po pierwsze, nie szkodzić”. Co za tym idzie, najpierw diagnoza problemów, a następnie działanie.

Najpilniejsze zmiany to…

– Nie chciałbym zaczynać od nieprzemyślanych zmian czy gruntownej reorganizacji, choć nie wykluczam tego w przyszłości. Z pewnością uwagę swoją skieruję na możliwość utworzenia centrum zdrowia psychicznego, reformę systemu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, aktywne działanie na rzecz wzrostu wyceny świadczeń medycznych czy poszerzenie działalności podmiotu. Poza tym, już za chwilę, psychiatria może odegrać ogromną rolę w walce z negatywnymi skutkami działania koronawirusa, do czego również trzeba się przygotować.

Historia wyboru

Poprzedni dyrektor Leszek Trojanowski został odwołany 15 września 2019 r. Jego obowiązki powierzono Arkadiuszowi Bobowskiemu, zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. W tym czasie dwukrotnie (we wrześniu i listopadzie 2019 r.) ogłaszano konkurs na stanowisko dyrektora szpitala na Srebrzysku, jednak bez rezultatu. Żadna z osób, które kandydowały w obu konkursach, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. W związku z tym, działając na mocy art. 49 ust. 4 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany), podmiot tworzący (województwo pomorskie) nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Dlatego też 16 kwietnia 2020 r. komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd Województwa Pomorskiego kandydaturę Mariusza Kaszubowskiego. W korespondencyjnym głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji konkursowej (6 osób i wszyscy byli „za”). Uchwałą nr 330/141/20 z 24 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa powołał od 1 maja 2020 r. Mariusza Kaszubowskiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Kadencję będzie pełnić do 30 kwietnia 2026 r.

Zamiana na stanowiskach

Od 16 września 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. obowiązki kierującego szpitalem pełnił dotychczasowy zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Arkadiusz Bobowski. – Chciałabym serdecznie podziękować panu Arkadiuszowi Bobowskiemu, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, wykonując je z pełnym zaangażowaniem – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Pan Bobowski podjął się tego wyzwania w trudnym okresie, w którym z całą mocą dały o sobie znać liczne systemowe niedomogi funkcjonowania psychiatrii w naszym kraju, przejawiające się między innymi przepełnieniem oddziału dziecięco-młodzieżowego czy brakami personelu medycznego. Jako zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, pan Bobowski nadal będzie wspierał szpital swoją wiedzą i doświadczeniem. Korzystając z okazji, nowemu dyrektorowi panu Mariuszowi Kaszubowskiemu życzę dużo sił do pracy na nowym stanowisku. Z pewnością będzie to również okres pełen wyzwań, mam nadzieję, że zakończonych sukcesem – dodała Kapała-Sokalska.

Autor
Redakcja portalu pomorskie.eu